اولین شرکت ارائه دهنده خدمات سلف سرویس در ایران

50+

اکانتهای فعال


500+

مشتریان فعال


100+

مشتریان سازمانی


40+

تراکنشهای فروش


دستگاه های ما